Poštovani autori radova, recenzenti i učesnici konferencije,
Poštovana naučna javnosti,

Ovim putem Vas želimo informisati da je X Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum 2021'' održana 26. marta 2021. godine putem onlajn platforme Zoom. Na konferenciju je pristiglo 46 radova, uključujući i 9 studentkih radova. Angažovano je preko 50 recenzenata iz zemlje i inostranstva. Ukupno je zastupljen 71 autor iz 6 zemalja okruženja, 18 gradova, 19 fakulteta  i 14 Univerziteta. U radu konferencije učestvovalo je dvije trećine autora iz inostranstva, a preko devedeset odsto su autori sa akademskim zvanjima.

Organizator konferencije je Ekonomski fakultet Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a suorganizatori su Ekonomski fakultet Podgorica Univerziteta Crne Gore, Ekonomskoi fakultet  Univerziteta Sveti Ćirila i Metodije u Skoplju i Ekonomski fakultet Subotica Univerziteta u Subotici u Novom Sadu. Naučna konferencija ''Jahorinski poslovni forum'' je kategorizovana u prvu kategoriju sa osvojenih 16 bodova (maksimalno moguće osvojiti 21 bod). Ovaj uspjeh je značajan, jer naučni skup sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum'' zauzima najbolju poziciju kada su u pitanju fakulteti iz oblasti ekonomije i poslovanja na oba javna univerizteta u Republici Srskoj.

S poštovanjem,

Naučni i organizacioni odbor
''Jahorinski poslovni forum 2021''


   A G E N D A 

Utorak, 16. 3. 2021. godine u 12:00 časova / Ekonomski fakultet Pale / Sala 210 / II

Četvrtak, 25. 3. 2021. godine u 12:00 časova / Ekonomski fakultet Pale / Sala 210 / II

 • Prezentacija studentskih radova

Petak, 26. 3. 2021. godine od 10 do 14 časova / Zoom aplikacija

10:00 Otvaranje konferencije
10:30 Plenarna sesija
11:30 Tematski blok 1: Kriza 2020 - Perspektive, politike i oporavak
12:15 Tematski blok 2: Finansije i finansijska (domaća i strana) pomoć privredi
13:00 Tematski blok 3: Zelena ekonomija, turizam i održivi razvoj
13:30 Zaključci konferencije

 Video sa onlajn sastanka održanog 26. 3. 2021. godine 

Zahvaljujemo se svim učesnicima uz poziv i nadu da će i sljedeće godine biti dio naše konferencije. Radujemo se zajedničkom susretu na XI Naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum 2022''.

Naučni i organizacioni odbor
''Jahorinski poslovni forum 2021''


Knjiga apstrakata JPF 2021 / Book of Abstracts JBF 2021   ISBN 978-99976-771-3-6 

Zbornik radova JPF 2021 / Proceedings JBF 2021    ISSN 2303-8969 


 Plenarna sesija / Plenary Session

 1. Janez Prašnikar / OD RADNIČKOG SAMOUPRAVLJANJA DO SUOČAVANJA SA KAPITALIZMOM
 2. Dejan Šoškić / NOVA RAZVOJNA AGENDA ZA ZAPADNI BALKAN
 3. Aziz Šunje / ČETVRTA INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA I MENADŽMENT 3.0 - PUT KOJEG TREBA SLIJEDITI
 4. Mladen Rebić, Jelena TrivićEKONOMSKA SLOBODA I EKONOMSKA NEJEDNAKOST: DUGOTRAJNA RAVNOTEŽA ZA ODABRANE EVROPSKE ZEMLJE

Opšta sesija / General Session

 1. Milojko Arsić  /  GLOBALNE EKONOMSKE POSLEDICE PANDEMIJE COVID-19
 2. Marko Sekulović  /  PANDEMIJA – VRH LEDENOG BRIJEGA KRIZE
 3. Gojko Rikalović, Sonja Josipović, Dejan Molnar  /  OBRAZOVANJE PROFESIONALACA ZA BIOEKONOMIJU I ULOGA UNIVERZITETA I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH MREŽA
 4. Neven Šerić, Anđela Jakšić Stojanović, Lidija Bagarić   /  MODEL KREIRANJA SPECIJALIZIRANOG TURISTIČKOG PROIZVODA ZA POST CORONA VRIJEME
 5. Pavle Mijović  /  RAZVOJ DRUŠTVENOG KAPITALA: USAID-OV PROJEKT PRO-BUDUĆNOST KAO INICIJATOR SARADNJE PRIVATNOG I NEVLADINOG SEKTORA
 6. Marija Trpkova-Nestorovska, Predrag Trpeski, Filip Peovski  /  STUDIJE DOGAĐAJA NA UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA MAKEDONSKOJ BERZI
 7. Boban Melović , Slavica Mitrović Veljković , Dragana Ćirovic, Milica Vukčević  /  UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA POSLOVANJE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U CRNOJ GORI
 8. Radomir Božić  /  INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA PREDUZEĆA IZ ZEMALJA U RAZVOJU KAO DETERMINANTA ODRŽIVOG RASTA
 9. Jadranka Đurović-Todorović, Marina Đorđević, Milica Ristić-Cakić  /  FISKALNI ODGOVORI NA PANDEMIJU COVID-19 KROZ REDIZAJNIRANJE POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 10. Emina Resic  /  ANALIZA FAKTORA KOJI UTIČU NA CIJENU HOTELSKOG SMJEŠTAJA U BIH
 11. Petar Veselinović, Nenad Stanišić / RAZVOJ I PERSPEKTIVE DIGITALNE EKONOMIJE U REPUBLICI SRBIJI
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 12. Branko Balj  /  JUGOISTOČNA EVROPA U VRTLOGU KRIZE - NEIZVESNA BUDUĆNOST
 13. Goran Radivojac, Aleksandra Krčmar  /  DEKOMPONOVANJE PRINOSA NA KAPITAL I IMOVINU PREDUZEĆA ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM DUPONT METODOLOGIJE
 14. Martin Kiselicki , Saso Josimovski, Lidija Pulevska Ivanovska , Mijalce Santa  /  UTICAJ DRUŠTVENIH MREŽA NA LIJEVAK PRODAJE U B2C I B2B SEGMENTIMA U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 15. Kristijan Ristić, Aleksandar Živković  /  „ENVIROMENTALNE (ZELENE) FINANSIJE” OD TEORIJSKIH KONTROVERZI, EMPIRIJSKE ANALIZE DO EVROPSKIH REGULATIVE
 16. Marija Cetanovska, Predrag Trpeski  /  UTICAJ ZDRAVLJA NA EKONOMSKI RAST: PANELSKI PRISTUP ODABRANIM ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA
 17. Marko Đogo  /  EFEKTI RASPODJELE DRŽAVNE POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U REPUBLICI SRPSKOJ U USLOVIMA PANDEMIJE
 18. Predrag Mlinarević  /  DOMETI FISKALNE POLITIKE U PODSTICANJU EKONOMSKOG OPORAVKA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA
  *Rad će biti objavljen u naučnom časopisu ''Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu''
 19. Goran Balotić  /  SARADNJA I PARTNERSTVO IZMEĐU PREDUZEĆA KAO FAKTOR JAČANJA NJIHOVIH IZVOZNIH I KONKURENTSKIH PERFORMANSI
 20. Nemanja Šarenac, Predrag Mlinarević  /  POLITIKE KRIZNOG UPRAVLJANJA U TURIZMU U KONTEKSTU ISKUSTVA IZ PANDEMIJE KORONA VIRUSA
 21. Samir Aličić  /  O POGLAVLJU DIGESTA „O PORESKIM REGISTRIMA“ (D.50.15)
 22. Nenad Pandurević  /  INSTITUCIJE I INTEGRACIJE: INSTITUCIONALIZACIJA NORMI I VRIJEDNOSTI EU U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA
 23. Saša Stevanović  /  (NE)ODRŽIVOST DUGA REPUBLIKE SRPSKE
 24. Miloš Grujić  /  DOMETI I OGRANIČENJA MEĐUNARODNE DIVERZIFIKACIJE RIZIKA ZA INSTITUCIONALNE INVESTITORE U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
 25. Sead Omerčević, Dženan Kulović, Mirza Bavčić  / NUŽNOST STRATEŠKOG RAZMIŠLJANJA I OPERATIVNOG DJELOVANJA TOKOM OVLADAVANJA KRIZOM PREDUZEĆA
 26. Slobodan Mačar, Ranko Markuš, Ljiljan Veselinović  /  UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA TRŽIŠTE RADA U REPUBLICI SRPSKOJ
 27. Miroljub Krunić  /  MOGUĆNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U ZAUSTAVLЈANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH KRETANJA I ULOGA SPOLJNOG FINANSIRANJA
 28. Đorđe Marilović  /  STANDARDNI LIČNI ODBITAK U POREZU NA DOHODAK REPUBLIKE SRPSKE
 29. Arsen Hršum  /  RESTRUKTURIRANJE JAVNIH PREDUZEĆA
 30. Jelena Marjanović, Marica Berić  /  INOVATIVNOST PREDUZEĆA U REPUBLICI SRPSKOJ I ZNAČAJ SAVJETODAVNE PODRŠKE ZA NJIHOV RAZVOJ
 31. Nataša Lizdek  /  DIGITALNI NOMADI: RAD NA DALJINU KAO ALTERNATIVA KANCELARIJSKOM POSLU
 32. Vladimir Antić  /  TEMELJNI IZVORI RIZIKA I PRIJETNJI PO EKONOMSKI RAZVOJ I EKONOMSKU BEZBJEDNOST BOSNE I HERCEGOVINE
 33. Nikola Avram  /  PRIMJENA "LEADER" PROGRAMA KAO KONCEPTA JAČANJA KONKURENTNOSTI I RURALNOG RAZVOJA EU

Studentska sesija / Student Session

 1. Dejan Pljuco / ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA I COVID-19: KAKO PREBRODITI KRIZU I PODSTAĆI RAZVOJ
 2. Kristina Ilić  /  UPOTREBA MOBILNIH APLIKACIJA ZA TURIZAM U BOSNI I HERCEGOVINI
 3. Miroslav Perović  /  ANALIZA LIKVIDNOSTI KOMERCIJALNE BANKE A. D. BANJA LUKA
 4. Marica Smiljanić  /  UPRAVLJANJE INOVACIJAMA I NJEGOVANJE KORPORATIVNOG PREDUZETNIŠTVA
 5. Boris Brezo, Violeta Ivković  /  PERCEPCIJA LOKALNOG STANOVNIŠTVA O ATRAKTIVNOSTI JAHORINE KAO TURISTIČKE DESTINACIJE U LJETNOM PERIODU
 6. Kristina Kovačević  /  UTICAJ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA PUTOVANJE TURISTA IZ BOSNE I HERCEGOVINE
 7. Sara Stanišić  /  PRIVREDNE PERFORMANSE BOSNE I HERCEGOVINE KAO MOTIV ZA STRANO DIREKTNO ULAGANJE MULTINACIONALNIH KOMPANIJA
 8. Gordana Milovanović  /  NERAZVIJENOST ŽIVOTNOG OSIGURANjA U REPUBLICI SRPSKOJ-NEPOVJERENJE ILI NEPOZNANICA
 9. Jovana Blagojević, Vladimirka Lakić  /  ZNAČAJ LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU I NJIHOVA ZAVISNOST OD TURISTIČKE TRAŽNJE