Knjiga apstrakata JPF 2018 / ISBN 978-99976-610-9-8

 Zbornik radova JPF 2018 / ISSN 2303-8969 (CD verzija)


  Agenda JBF 2018


Plenary Session / Plenarna sesija


  Session Economics / Sesija Ekonomija -   Abstracts / Apstrakti

Session Tourism / Sesija Turizam   Abstracts / Apstrakti


Sedma naučna konferencija sa međunarodnim učešćem ''Jahorinski poslovni forum'' okupila je preko 100 učesnika sa više od pedeset naučnih i stručnih radova. O temi ovogodišnje konferencije – Održivi razvoj i institucionalno okruženje izlagači su raspravljali kroz panele i sesije (plenarna sesija, panel diskusija, sesija za ekonomiju i sesija za turizam), a završni dio programa namijenjen je izlaganju studentskih radova. Kroz prezentacije radova uvodničara i diskusije na konferenciji su učestvovali predstavnici vlasti i javnog sektora, predstavnici privatnih preduzeća i naučni radnici sa preko 20 fakulteta iz zemalja regiona i šire.

Prilikom otvaranja konferencije uvodničari su ukazali na stepen turističkog razvoja opština Republike Srpske, uloge kreativnosti i inovacija u razvoju turizma, kao i sa potencijalim modelima razvoja sadržaja ''crnog'' turizma. U okviru plenarne sesije o navedenim temama govorili su profesori sa univerziteta u Hrvatskoj, Mađarskoj i BiH.  Preostali radovi izloženi su u okviru dvije sesije - Ekonomija i Turizam, koje su okupile predstavnike sa fakulteta, instituta, javnih i privatnih ustanova širom BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja.

U okviru ekonomske sesije prezentovani su radovi raznorodne tematike koji su u fokusu imali aktuelne ekonomske i razvojne probleme zemalja sa eks jugoslovenskog prostora i Evropske unije. Predstavljeni su pokazatelji tržišta rada u domenu nezaposlenosti mlade radne snage i njihove niske participacije koja determiniše da nezaposlenost mladih u regionu Jugoistočne Evrope poprima formu dugoročne nezaposlenosti. Kroz diskusiju se otvorilo i pitanje uloge obrazovnog sistema u procesu strukturnog transformisanja privrede u dugom roku, kako bi se stvorile pretpostavke da investicije u ovim zemljama budu osnov za tehnološki intenzivniju proizvodnju kao i privredu viših dohodaka. Na taj način bi se obrazovni potencijal mlade populacije najbolje iskoristio. Isto tako je definisana i potreba za usklađivanjem potreba tržišta rada i obrazovnog sistema u segmentu stručno kvalifikovane radne snage, a koja ne bi upala u zamku generalizacije koja bi se odnosila i na visoko obrazovanje. Pored ove teme, prezentovani su i analizirani radovi koji su bili orijentisani na mjerenje nivoa valutne supstitucije u BiH i njene implikacije na stabilnost finansijskog sistema, za koje je zaključeno da u postojećem sistemu valutnog odbora nisu primarni generator potencijalnog problema, kao i prognoza mogućeg uticaja na transmisioni mehanizam monetarne politike u slučaju promjene monetarnog aranžmana u BiH. U sklopu sesije su obrađena pitanja problema dostupnosti kapiatala za MSP iz ugla cijene kapitala koja zbog disproporcija sa profitnom stopom onemogućavaju korišćenje finansijske poluge. U tom kontekstu je posmatran i kritički sagledan rad razvojnih banaka u BiH (Republici Srpskoj i Federaciji BiH) i mogućnost da iste kroz svoj angažman budu u funkciji povećane kapitalne dostupnosti za mala i srednja preduzeća. Naučnu pažnju privukao je i rad koji je ukazao na strukturne slabosti i konflikte koji postoje u EU, posebno skrećući fokus na njihove implikacije u pogledu naših očekivanja i potrebe brzog integrisanja.

U sesiji Turizam veći dio radova ukazuje na percepciju stanovništva ka razvoju održivog i turizma u opštem smislu. Dominira zaključak da institucije nadžene za razvoj turizma i njegovi planeri treba više da se posvete podizanju svijesti stanovništva o samim principima održivosti, kao i maksmiziranju uključenosti rezidenata u razvojne procese turizma. Sektor turizma se posmatra kao faktor razvoja cijele ekonomije. Takođe, odrđene vrste tematskog turizma kao što su lovni, gastro i slow turizam u kontekstu razvoja destinacija bile su tema radova u ovoj sesiji. Autori još naznačavaju i ulogu brendiranja destinacija na mikro i makro nivou. Odrđeni broj radova proučavao je uticaj primjene digitalnih tehologija u turizmu i zaključeno je da se još uvijek ne posvećuje dovoljno pažnje tim alatima kao efikasnom kanalu za prenošenje marketing poruka i interakciju sa klijentima. U okviru ove sesiji organizovan je i okrugli sto na temu ''Kulturni turizam'' gdje su predstavljeni rezultati projekta CULTURWB i izloženi radovi koji se tiču ove oblasti prema kojima području Zapadnog Balkana nedostaju kompetencije kod svih zainteresovanih strana u oblasti kulturnog turizma. Kultura i turizam mogu biti moćna kombinacija za privlačenje ljudi i investicija.